Aller au contenu Aller au menu de navigation

JOBST eShop – Gebruiksvoorwaarden voor klanten

Essity NV (samen met Essity Group Holding B.V. en hun dochtermaatschappijen hierna: „wij”, „ons” of „ESSITY”) stelt via de website een online-bestelplatform beschikbaar voor diverse producten van ESSITY (met inbegrip van, maar niet uitsluitend JOBST producten), inclusief een tool voor patiëntendossiers en andere online-features, producten en diensten („JOBST eshop”). Het gebruik van de JOBST eshop geschiedt overeenkomstig de onderstaande bepalingen

1. Gegevensbescherming

Informatie over de verzameling, de toepassing, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens in verband met de JOBST eshop vindt u in onze Privacyrichtlijn.

2. Intellectuele eigendom

Alle grafieken, logo’s, headers van websites, functiesymbolen, scripts en namen van diensten en andere beschermde werken die deel uitmaken van de JOBST eshop of via de JOBST eshop toegankelijk worden gemaakt, zijn intellectuele eigendom van ESSITY. Deze intellectuele eigendom van ESSITY mag niet zonder toestemming van ESSITY worden gebruikt.

3. Licentie en toegang

Onder voorbehoud van uw toestemming en naleving van deze gebruiksvoorwaarden verleent ESSITY aan u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare licentie voor de toegang tot en gebruikmaking van de JOBST eshop bij de behandeling van uw patiënten en voor uw eigen zakelijke doeleinden. Deze licentie omvat niet het doorverkopen of commercieel gebruik van de JOBST eshop of de content ervan, het verzamelen en het gebruikmaken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen dan wel het afgeleid gebruik van de JOBST eshop of de content ervan. Alle rechten, die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan ESSITY, zijn licentiegevers, aanbieders of andere dienstverleners. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen de JOBST eshop (of delen daarvan) noch andere ESSITY-diensten voor commerciële doeleinden worden nagemaakt, gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden benut. Ook mag u geen frames of frametechnieken toepassen om merken, logo’s of andere beschermde informatie (inclusief afbeeldingen, teksten, lay-out van de site of de vorm) van ESSITY te integreren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen metatags of andere „verborgen teksten” benutten, die de namen of merken van ESSITY gebruiken. Een frauduleus gebruik van de JOBST eshop is niet toegestaan. De JOBST eshop mag alleen op een wettelijk toegestane wijze worden gebruikt. Deze licentie eindigt wanneer u inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden.

4. Uw gebruikersaccount

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersaccount, uw wachtwoord, de beperkte toegang tot uw computer en – voor zover dit uit hoofde van geldend recht toelaatbaar is – u stemt ermee in dat u de aansprakelijk bent voor alle activiteiten die via uw gebruikersaccount of met uw wachtwoord worden verricht. U dient alle noodzakelijk maatregelen te treffen om zeker te stellen dat uw wachtwoord geheim blijft en veilig wordt bewaard en ons onverwijld te informeren, indien u reden heeft om aan te nemen dat derden uw wachtwoord kennen of dat het op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt. U bent ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u aan ons bekendmaakt, juist en volledig zijn en dat u ons van eventuele wijzigingen met betrekking tot de door u beschikbaar gestelde informatie op de hoogte stelt. Wij behouden ons het recht voor om onze prestatie te weigeren dan wel uw gebruikersaccount te sluiten. Dit geldt in het bijzonder wanneer u handelt in strijd met geldend recht, geldende contractuele bepalingen, onze richtlijnen of onze beginselen.

5. Patiëntgegevens

De JOBST eshop biedt u de mogelijkheid om gezondheidsinformatie en andere persoonsgegevens van uw patiënten te verzamelen en te verwerken, bijv. wanneer u producten van ESSITY via de JOBST eshop voor uw patiënten bestelt of wanneer u gebruik maakt van onze tool voor patiëntendossiers.

Wanneer u gebruik maakt van de JOBST eshop, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder bent u ervoor verantwoordelijk (A) dat u, nadat u de patiënt hebt voorgelicht over het verzamelen en het gebruiken van gezondheidsinformatie en andere persoonsgegevens binnen het kader van de JOBST eshop, de desbetreffende schriftelijke toestemming verkrijgt van uw patiënten, (B) dat u adequate technische en organisatorische maatregelen in uw instelling naleeft en op uw toestellen installeert om de veiligheid van de patiëntgegevens te waarborgen, en (C) dat u passende overeenkomsten inzake gegevensverwerking met externe dienstverleners sluit, met welke u toegang tot uw patiëntgegevens verleent. U zult ons en de met ons gelieerde ondernemingen vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen die ten gevolge van schending van regelgeving inzake gegevensbescherming ontstaan. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersaccount te blokkeren of op te zeggen, wanneer wij een dergelijke schending vaststellen.

U kunt gebruikmaken van ons modelformulier voor een akkoordverklaring ter verkrijging van de toestemming van uw patiënt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gezondheidsinformatie en andere persoonsgegevens binnen het kader van de JOBST eshop. Dit formulier vindt u hier. Indien u langer dan een jaar geen gebruik maakt van de toestemming van de patiënt, moet u de patiënt verzoeken een nieuwe akkoordverklaring te ondertekenen. Onze modelverklaring is zodanig opgesteld dat daarin alle gegevensstromen staan vermeld, die zich normaliter tijdens het gebruik van de JOBST eshop voordoen. Wees u zich echter ervan bewust dat dit formulier niet uw specifieke organisatie of instelling weerspiegelt. U dient het modelformulier voorafgaand aan het gebruik ervan dus zorgvuldig te controleren, om zeker te stellen dat hierin de gehele beoogde gegevensverwerking correct wordt weergegeven. Indien u niet zeker weet of onze akkoordverklaring geschikt is en volstaat voor uw doeleinden, raden wij u aan juridisch advies in te winnen.

6. Aansprakelijkheid

Wij zullen alles doen om te waarborgen dat de JOBST eshop zonder onderbrekingen beschikbaar is en dat overdrachten zonder gebreken plaatsvinden. Wij garanderen echter geen specifiek niveau van de dienst en het staat ons vrij om de JOBST eshop offline te zetten, indien dit uit technisch oogpunt of om andere redenen noodzakelijk is. Uw toegang tot de JOBST eshop kan met name tijdelijk worden onderbroken of ingeperkt om reparaties c.q. onderhoud uit te voeren of nieuwe functies c.q. diensten in te voeren. Wij trachten de frequentie en de duur van dergelijke onderbrekingen of inperkingen te beperken.

ESSITY, zijn organen en vertegenwoordigers zijn alleen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door opzet en grove nalatigheid alsmede door verwijtbare schending van leven, lichaam of gezondheid dan wel voor schade die door bedrog veroorzaakt is. Bij materiële- en vermogensschade die door grove nalatigheid is veroorzaakt, zijn wij alleen aansprakelijkheid in het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (in het bijzonder met het oog op de mogelijke technische toegang tot de website), waarbij de mate van de aansprakelijkheid is beperkt tot de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorziene en typische schade.

7. Overige bepalingen

Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden dienen overeenkomstig Belgisch recht te worden uitgelegd. Essity NV en u komen overeen dat de rechter in Brussel bevoegd is tot kennisneming van geschillen.

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen of aan te vullen („geactualiseerde voorwaarden”).

De geactualiseerde voorwaarden zullen wij u elektronisch toezenden. De geactualiseerde voorwaarden treden in werking, indien u niet binnen 30 dagen na ontvangst bezwaar maakt tegen de gelding ervan.

Bij de toezending zullen wij u wijzen op dit vereiste van bezwaar. Indien u bezwaar maakt, hoewel de wijzigingen van de geactualiseerde voorwaarden volgens de opvatting van de betrokken kringen redelijk zijn, hebben wij het recht om de service stop te zetten of de accounts te verwijderen.

Indien een van deze bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar zijn, wordt die bepaling scheidbaar geacht en blijven de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht.