Aller au contenu Aller au menu de navigation

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie:

In deze Algemene Voorwaarden is Essity Belgium NV de “Verkoper”. De “Koper” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door bemiddeling van de commerciële diensten of vertegenwoordigers van de Verkoper, de goederen van de Verkoper, bij deze laatste aankoopt.

2. Bestellingen:

Behoudens een voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, maken deze Algemene Voorwaarden integraal deel uit van elke overeenkomst en primeren deze Algemene Voorwaarden op alle algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Koper. Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper, aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud. Het feit dat de Verkoper zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking, zelfs gedeeltelijk door de Verkoper om zich in de toekomst op deze Algemene Voorwaarden te beroepen. De verkoop is definitief gesloten bij ontvangst van de bestelling door de Verkoper, tenzij de Verkoper de Koper schriftelijk en uitdrukkelijk op de hoogte brengt van de weigering binnen acht (8) dagen na ontvangst van de bestelling van de Koper.

3. Levering en verzending:

De leveringsdata worden louter ter indicatieve titel gegeven en zijn niet bindend. Behoudens een voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend akkoord tussen de partijen, al het overschrijden van de door de Verkoper vermelde leveringstermijn geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, inhouding, boete wegens laattijdigheid, noch tot de ontbinding van de lopende bestellingen. De leveringen zullen slechts worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de goederen. De Verkoper behoudt zich het recht voor over te gaan tot partiële leveringen. Het vervoer van de goederen gebeurt franco, behalve indien het bestellingen betreft beneden het door de Verkoper vastgestelde minimum. In dit geval behoudt de Verkoper zich de mogelijkheid om een forfaitaire som aan te rekenen voor de transport- en/of leveringskosten. Het vervoer van de goederen gebeurt op risico van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen is.

4. Verkoopprijs:

De goederen worden gefactureerd aan het tarief van de Verkoper, van kracht op het ogenblik van de bestelling. Indien de bestelling goederen van de divisie “CONSUMER GOODS” betreft, geldt het tarief van kracht op het ogenblik van de levering. De Verkoper behoudt zich het recht dit tarief te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5. Eigendomsvoorbehoud:

Alle door de Verkoper geleverde producten blijven zijn eigendom tot volledige betaling van de factuur van deze producten, met inbegrip van alle eventuele eraan verbonden kosten en intresten. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de Verkoper gerechtigd de koop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. Bovendien verbindt de Koper zich ertoe, in geval van laattijdige betaling, deze goederen aan de Verkoper terug te geven op diens eerste verzoek, en laat hij de Verkoper toe deze goederen aan derden te verkopen. Indien er gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de Koper, kan de Verkoper de levering van de goederen uitstellen, totdat de Koper, op verzoek van de Verkoper de nodige waarborgen heeft gegeven.

6. Waarborgen:

De Koper is verplicht de goederen bij ontvangst te controleren. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen binnen de acht (8) dagen na de levering van de goederen schriftelijk te gebeuren. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak voor zichtbare gebreken. Klachten wegens verborgen gebreken moeten binnen de acht (8) dagen na het ontdekken van het ingeroepen gebrek of na het ogenblik waarop dergelijk gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden en ten laatste binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen schriftelijk aan de Verkoper ter kennis worden gebracht. De Verkoper verbindt zich ertoe de gebrekkige goederen te vervangen, evenwel zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. De aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken is beperkt tot de in de vorige paragrafen omschreven waarborgen, behoudens opzet of bedrog in hoofde van de Verkoper.

7. Voortverkoop:

In geval van voortverkoop verbindt de Koper zich ertoe om de algemene en bijzondere voorwaarden van de Verkoper, en meer in het bijzonder de gebruiksaanwijzingen en andere richtlijnen die de Verkoper heeft medegedeeld, aan zijn eigen cliënt mede te delen. De Koper verbindt zich er tevens toe de verplichtingen verbonden aan de CE-markering van de producten van de Verkoper na te leven en geen wijzigingen aan te brengen aan de producten. In elk geval aanvaardt de Koper de Verkoper te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke door zijn cliënt tegen de Verkoper mochten worden gericht in verband met de verkochte goederen en die de verplichtingen van de Verkoper t.a.v. de Koper te boven zouden gaan.

8. Retourname:

Indien de Koper goederen wenst terug te sturen naar de Verkoper, dient de Koper duidelijk en schriftelijk de redenen hiervoor kenbaar te maken aan de Verkoper. De retourname van goederen, om welke reden dan ook, moet vooraf inderdaad op schriftelijke wijze worden goed- gekeurd door de Verkoper. Indien de voorafgaande toestemming van de Verkoper niet wordt verkregen en/of indien de retourname van de goederen gebeurt ingevolge een fout of tekortkoming van de Koper, zijn alle kosten met betrekking daartoe ten laste van de Koper. In dergelijke gevallen heeft de Verkoper bovendien het recht de goederen op te slaan of ze ter beschikking te houden van de Koper, op risico en voor rekening van deze laatste en de kosten van de retourname van de goederen, alsook de kosten m.b.t. bewaringsmaatregelen door te rekenen aan de Koper.

9. Betalingsvoorwaarden:

De betaling van de facturen dient te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum en op de exploitatiezetel van de Verkoper, te 1831 Machelen, Berkenlaan 8B. In geval van betaling door overschrijving of storting op de bankrekening van de Verkoper is de datum van de betaling, de valutadatum waarop de rekening van de Verkoper wordt gecrediteerd. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd alle andere rechten van de Verkoper voortvloeiend uit de niet- betaling en uit deze Algemene Voorwaarden, volgende bedragen verschuldigd zijn: een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het gefactureerd bedrag, met een minimum van 100 EUR, bestemd om de administratieve kosten te dekken die voortvloeien uit de vertraging in de betaling en verwijlintresten ten belope van 1,5 maal de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, teneinde het financieel nadeel te dekken dat voortvloeit uit de vertraging in de betaling. In geval van niet betaling, geheel of gedeeltelijk, van een factuur op de vervaldag of in het geval van iedere andere tekortkoming van de Koper aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, is de Verkoper gerechtigd, niettegenstaande enige voorafgaande andersluidende overeenkomst, onmiddellijke voldoening te eisen van alle nog niet betaalde facturen, ongeacht de vervaldatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteit. Bovendien is de Verkoper gerechtigd elke nog niet uitgevoerde overeenkomst te ontbinden en de reeds verkochte goederen terug te nemen op kosten van de Koper en zulks zonder afbreuk te doen aan alle overige rechten van de Verkoper omwille van de vertraging in of het uitblijven van de betaling. De Koper heeft niet het recht om zonder toestemming van de Verkoper de bedragen, die de Verkoper hem gefactureerd heeft, te verrekenen met eventueel uitstaande vorderingen op de Verkoper.

10. Overmacht:

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd om deze overeenkomst en elke andere overeenkomst met de Koper te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zonder ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten zijn normale controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een epidemie, een regeringsbeslissing, een natuurramp, een brand, een productieonderbreking, transportmoeilijkheden, schaarste van de grondstoffen, van werknemers, van energie of van transportmiddelen, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of elk ander collectief sociaal conflict, dat voor hem of voor zijn leveranciers gevolgen heeft en zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.

11. Ontbinding:

In de hierna opgesomde gevallen is de Verkoper gerechtigd om deze overeenkomst en elke andere overeenkomst met de Koper te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, zonder dat de Verkoper enige schadevergoeding aan de Koper is verschuldigd en onverminderd het recht van de Verkoper om schadevergoeding te eisen van de Koper: a) in geval van niet-betaling van een factuur bij uitgifte ervan, b) in geval van faillissement, staking van betaling van de Koper of in geval de Koper de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, c) indien de Koper een van de verbintenissen uit deze overeenkomst of elke andere overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper niet naleeft en zijn fout niet herstelt binnen de 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling door de Verkoper. In geval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen van de Verkoper op de Koper, ongeacht of zij voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst, onmiddellijk opeisbaar.

12. Deelbaarheid:

Indien één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard zou worden, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht:

Alle overeenkomsten gesloten met de Koper worden beheerst door het Belgisch recht (met uitzondering van het Verdrag van Wenen met betrekking tot de internationale verkoop van roerende goederen). De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst waarnaar ze verwijzen.

14. Reglementaire naleving:

Uiterlijk vanaf 26 mei 2021 zal de klant ons ondersteunen bij de nakoming van alle wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen op grond van verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Indien de klant zelf ook distributeur in de zin van artikel 14 van verordening (EU) 2017/745 is en/of in de toekomst zal zijn, zal ook de klant alle wettelijke bepalingen overeenkomstig artikel 14 van die verordening naleven. De klant zal in het bijzonder (i) op verzoek van de bevoegde autoriteiten medewerking verlenen bij de uitvoering van alle acties om de risico's van de door hen op de markt aangeboden hulpmiddelen weg te nemen en (ii) ons onmiddellijk informeren over klachten of meldingen van zorgverleners, patiënten of gebruikers die hij heeft ontvangen over vermoedelijke incidenten in verband met een hulpmiddel dat hij heeft aangeboden.

15. Patiëntgegevens:

1. Indien binnen het kader van de bestelling, patiëntgegevens aan ons worden doorgegeven en verwerkt (voor de productie, levering en afrekening) dient de klant op eigen verantwoording zeker te stellen dat bij de verzameling, verwerking en doorgifte van deze gegevens de bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Meer bepaald zal de klant zorgen voor de toestemming van de patiënten voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevensveiligheid te waarborgen.

2. De klant dient ons en de met ons gelieerde ondernemingen te vrijwaren van alle vorderingen en alle schade te vergoeden die voortvloeit uit schending van geldend recht inzake gegevensbescherming door de klant.

3. Voor de verkrijging van de toestemming van de patiënt voor het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens stellen wij de klant op verzoek een modelformulier voor de akkoordverklaring ter beschikking. De patiënten dienen dat formulier voorafgaand aan de eerste bestelling en evt. aansluitend ten minste een maal per aar te ondertekenen. Wij hebben in dit formulier naar beste weten de relevante gegevensstromen volledig en correct beschreven, sluiten echter iedere aansprakelijkheid voor het formulier uit. De klant dient op eigen verantwoordelijkheid na te gaan of het formulier volstaat voor zijn doeleinden en voldoet aan alle vereisten inzake gegevensbescherming. Als de klant hier niet zeker van is, dient hij juridisch advies in te winnen.

4. Tijdens het bewerkings- en vervaardigingsproces van een op maat gemaakt product kunnen persoonsgegevens van patiënten (naam, geslacht, maten) voor medewerkers van de klantenservice en de productie zichtbaar zijn (bijv. op het etiket). Om een veilige opslag van de patiëntgegevens te waarborgen, zullen deze gegevens in uitzonderingssituaties door de beheerders van onze IT hostingpartners worden ingezien.